Praktikum - Neposredna fizička zaštita određenih lica, Milan Belić

Aktuelna dešavanja u regionu i svetu nameću potrebu za ozbilјnijim izučavanjem bezbednosnih pretnji, ali i bezbednosne zaštite određenih lica. Koncepcijska i planska ustrojenost neposredne fizičke zaštite kao podsistema bezbednosne zaštite određenih lica, kod nas ni do danas nije dovolјno obrađena, te je veoma važno da se praktični aspekti ovog podsistema sveobuhvatno obrade. Ugrožavanje bezbednosti određenih lica definišemo kao svaki oblik narušavanja fizičkog i psihičkog integriteta tog lica. Ugrožavanja su po pravilu organizovana i konspirativna, odnosno tajna i prikrivena, a nosioci mogu biti: terorističke organizacije, grupe, kriminalne grupe, službe bezbednosti, vojne i paravojne formacije, ekstremno motivisani pojedinci, fanatici kao i psihički nestabilne ličnosti. Pod pojmom „određeno lice“ podrazumeva se ono lice koje je od strane nadležnog državnog organa određeno da se štiti. U svetu su to uglavnom monarh, predsednik države, predsednik parlamenta, predsednik vlade, ministar spolјnih poslova, nosioci najviših pravosudnih funkcija i dr.

Pod određenim licima smatraju se i strani državnici i nosioci najviših državnih funkcija tokom službenih poseta. Cilј „Praktikuma“ je da pruži praktična znanja o organizaciji i funkcionisanju poslova neposredne fizičke zaštite određenih lica i predoči pretnje kojima se ugrožava bezbednost tih lica prilikom kretanja. Takođe, cilј je i da se upozna i razume problematika fizičke zaštite određenih lica, da se sagleda praktična strana primene mera zaštite, kao i da se uoče njeni nedostaci i ponude predlozi za bolјe i efikasnije preduzimanje tih mera.

„Praktikum“ je namenjen prevashodno pripadnicima specijalizovanih službi za fizičku zaštitu određenih lica, pratiocima i vozačima motornih vozila u pratnji, a pripremlјen je i kao pomoćni udžbenik za studente specijalističkih studija, polaznike specijalističkih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosne zaštite lica. Pisan je razumlјivim jezikom, uz korišćenje stručne terminologije, jer je namenjen početnicima u obavlјanju poslova neposredne fizičke zaštite određenih lica i sastoji se iz više međusobno koherentnih celina koje sadržajno proističu jedna iz druge.

Pomenutim celinama prethodi predgovor, istorijski aspekt fizičke zaštite određenih lica u Srbiji i zakonska i podzakonska regulativa sa posebnim osvrtom na odabranu pravnu regulativu u republikama nekadašnje SFRJ.

„Praktikum“ ne opisuje apsolutno sve aspekte fizičke zaštite i sprečavanja napada na određena lica, pre svega zbog nepredvidivosti ispolјavanja oblika ugrožavanja, te sve situacije i nije moguće navesti i opisati na jednom mestu. S obzirom na to da se na praktičnom planu javlјaju problemi u vezi sa procenjivanjem i identifikovanjem stvarnih i potencijalnih opasnosti od pojedinih oblika ugrožavanja određenih lica, potrebno je posebno nastaviti istraživanja i unaprediti ove mere zaštite.

U cilјu unapređenja budućeg rada uvažiće se sve sugestije i eventualne primedbe čitalaca koje će sigurno doprineti kvalitetu „Praktikuma“ kao i njegovoj efikasnijoj praktičnoj primeni.

praktikum - neposredna fizička zaštita određenih lica